Podmínky ochrany osobních údajů

 

      I. Základní informace

Společnost ADONIO INVEST s.r.o., IČO: 17244820, se sídlem Újezd 427/28, Malá Strana, 118 00, Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 368818 C, (dále také jen „Prodávající“) se stává správcem osobních údajů poskytnutých ze strany zákazníků a návštěvníků jejích internetových stránek: https://www.adonio.cz, které fungují rovněž jako internetový obchod, resp. e-shop (dále jen „Internetový obchod“).

 

Prodávající zveřejňuje tyto Informace o zpracování a ochraně osobních údajů zákazníků a návštěvníků webu Internetového obchodu (dále také jen „Informace“), tedy všech osob, kteří u Prodávajícího vyhledávají zboží, objednávají zboží, resp. uzavírají s Prodávajícím kupní smlouvu, případně také osob, které Prodávajícího ohledně jeho zboží a služeb kontaktují prostřednictvím elektronické komunikace, (dále jsou tyto všechny osoby označovány společně jen jako „Zákazníci“ nebo jednotlivě „Zákazník“).

 

Prodávající, ADONIO INVEST s. r.o., tímto deklaruje, že poskytnuté osobní údaje Zákazníků bude zpracovávat v souladu se zásadami, které jsou uvedeny v těchto Informacích. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“). Prodávající je takto oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníků, které mu Zákazníci poskytnou zejména:

 

 1. při objednání zboží, nebo
 2. při zřízení zákaznického účtu na webu Internetového obchodu,
 3. při komunikaci s Prodávajícím za použití prostředků elektronické komunikace.

 

      II. Správce osobních údajů a subjekt osobních údajů

 Prodávající je správcem poskytnutých osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR. Zákazník je ve smyslu Nařízení GDPR subjektem osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů u Prodávajícího nebyl ustanoven. 

 

      III. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 Prodávající bude zpracovávat osobní údaje Zákazníků v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, emailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, doručovací adresa, informace o platební kartě umožňující platby na internetu, číslo bankovního účtu zákazníka, identifikační soubory při zobrazení webu Internetového obchodu (dále jen „Osobní údaje“).

 

Uvedený rozsah zpracovaných Osobních údajů platí jako maximální, ale v konkrétních případech bude Prodávající od Zákazníků získávat jen ty Osobní údaje, jejichž zpracování bude v daném případě nezbytné pro daný účel zpracování. 

 

      IV. Účely zpracování Osobních údajů

 Prodávající zpracovává Osobní údaje v souladu s právní úpravou podle Nařízení GDPR, zejména podle zásad zpracování Osobních údajů podle Článku 5. Nařízení GPDR a dále při splnění právních důvodů zpracování Osobních údajů podle článku 6. Nařízení GPDR.  

 

Konkrétní účely zpracování Osobních údajů ze strany Prodávajícího v rámci právních důvodů pro zpracování stanovených Nařízením GDPR jsou následující: 

 

 1. poskytování informací Zákazníkům o Prodávajícím, o nabízeném zboží a službách na základě žádostí a dotazů Zákazníků,
 2. přijímání objednávek v Internetovém obchodě nebo jiným způsobem komunikace na dálku,
 3. plnění objednávky Zákazníka, plnění závazků z kupní smlouvy na prodej zboží,
 4. zasílání informací o stavu objednávek, o přijetí plateb, a o odeslání zboží
 5. příjem úhrad ceny zboží a evidence došlých plateb,
 6. zřízení a vedení zákaznického účtu v Internetovém obchodu,
 7. evidence prodejů zboží v rámci účetnictví,
 8. archivace pro případ reklamace zboží a kontroly ze strany příslušných orgánů,
 9. zasílání newsletterů a obchodních sdělení na emailovou adresu poskytnutou Zákazníkem v souvislosti s prodejem zboží nebo služby od Prodávajícího.

 

Právními důvody (tituly) pro zpracování Osobních údajů ze strany Prodávajícího jsou tedy ve smyslu článku 6. Nařízení GPDR následující:

 

      1. Udělení souhlasu Zákazníka se zpracováním Osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (souhlas se nevyžaduje, pokud je pro daný účel splněn jiný z níže uvedených právních titulů, nebo oprávnění plyne přímo ze zákona);

      2. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem, nebo je nezbytné k provedení opatření přijatých na žádost Zákazníka před uzavřením smlouvy;

      3. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Prodávajícího vztahuje;

      4. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Prodávajícího.

 

      V. Doba zpracování Osobních údajů

 

Prodávající bude zpracovávat Osobní údaje po dobu trvání některého z výše uvedených účelů zpracování. Konkrétní doba zpracování může být podle okolností různá a její délka bude určena podle: 

 • doby pro přípravu odpovědi na zaslané dotazy a žádosti ke zboží a službám Prodávajícího,
 • doby potřebné k zajištění opatření na základě žádosti Zákazníka před uzavřením smlouvy,
 • doby nutné pro plnění závazků Prodávajícího z uzavřené smlouvy,
 • doby trvání příslušných lhůt pro odpovědnost za vady zboží nebo jiných lhůt stanovaných v rámci vztahu z uzavřené smlouvy se Zákazníkem,
 • doby archivace stanovené právními předpisy pro plnění právních povinností Prodávajícího, např. zákonem o účetnictví.

 

      VI. Způsob zpracování a uložení Osobních údajů

 

Osobní údaje jsou na straně Prodávající zpracovávány automatizovaně v elektronické formě v zabezpečeném elektronickém úložišti dat, v odůvodněných případech mohou být zpracovány také v listinné podobě pracovníky Prodávajícího. Osobní údaje v listinné podobě budou uloženy v uzamykatelné a zabezpečené místnosti, do které bude mít Prodávající zajištěn výlučný přístup. Prodávající zajistí odpovídající způsob dalšího zabezpečení osobních údajů podle způsobu jejich zpracování (např. zabezpečení přístupu heslem, použití šifrování, uzamykání listin ve skříni).

 

Vedle Prodávajícího budou mít k uložených Osobním údajům přístup jiné osoby, které Prodávajícímu poskytují služby pro fungování Internetového obchodu, tedy například pronajímatelé serveru, poskytovatelé datových úložišť, poskytovatelé licencí k softwaru, správci webu a IT na straně Prodávajícího, a případně další poskytovatelé IT služeb.

 

     VII. Předávání Osobních údajů dalším příjemcům

 Prodávající je oprávněn Osobní údaje předat třetím osobám za podmínek stanovených nařízením GDPR a dalšími právními předpisy s ohledem na uvedené účely zpracování. V tomto smyslu je Prodávající oprávněn Osobní údaje předat v nezbytném rozsahu za účelem plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem, zejména bankám a poskytovatelům platebních služeb, dopravcům a zasílatelům, provozovatelům výdejních míst k vyzvednutí zásilek a jiným osobám, které Prodávající využije při plnění svých závazků vůči Zákazníkovi.   

 

Prodávající bude dále Osobní údaje předávat dalším zpracovatelům, pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv nebo plnění stanovených povinností. V tomto smyslu je Prodávající oprávněn Osobní údaje předat např. účetní firmě při zpracování účetnictví, daňovým poradcům při řešení daňové agendy, pojišťovně při řešení pojistné události, právním poradcům při řešení sporných či nejasných práv a povinností, případně jiným smluvním partnerům Prodávajícího v souvislosti s některým z účelů zpracování.

 

Prodávající nebude Osobní údaje předávat mimo území Evropské unie, resp. do třetích zemí, kde nebude rozhodnutím Evropské  komise potvrzena odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

 

      VIII. Práva Zákazníka ve vztahu k Osobním údajům

 

 1. Právo na přístup k Osobním údajům a právo na informace

 

Právem Zákazníka je požádat Prodávajícího o potvrzení, zda u Prodávajícího jsou jeho Osobní údaje zpracovávány, případně, že zpracovávány nejsou. V případě, že zpracovávání Osobních údajů Zákazníka u Prodávajícího trvá, má Zákazník právo na informace o kategoriích zpracovávaných Osobních údajů, o účelech jejich zpracování, na informace o dalších příjemcích Osobních údajů a dále na jakou dobu budou Osobní údaje uloženy. Informaci o době uložení Osobních údajů může Prodávající splnit i sdělením, podle čeho bude doba uložení určena. Zákazník má dále právo na informace o svých právech, která má podle nařízení GDPR.

 

V žádosti o potvrzení nebo informace je Zákazník povinen uvést údaje k ověření identifikace jeho osoby, aby nevznikly pochybnosti, zda žádost skutečně podala osoba, která je subjektem Osobních údajů. Požadované informace Prodávající poskytne Zákazníkovi na jeho žádost zpravidla během několika pracovních dnů od doručení žádosti, nejpozději do 60 dnů. V mimořádných případech může dojít k prodloužení této lhůty o dobu potřebnou k ověření identifikace žadatele, k získání vyjádření třetích osob (např. dalších příjemců Osobních údajů) nebo k získání stanoviska příslušného dozorového úřadu. Požadované informace, resp. odpověď na žádost Zákazníka poskytne Prodávající v elektronické formě, pokud Zákazník v žádosti neuvedl, že žádá o poskytnutí v listinné podobě.

 

Prodávající může v odůvodněných případech zamítnout požadavky Zákazníka na sdělení informací, které jsou zcela neopodstatněné, nebo takové informace již byly Zákazníkovi poskytnuty a žádost se opakuje, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo jsou obtížně získatelné (například z externího archivu, nebo z obtížně přístupných  záloh elektronických dat).  Prodávající může Zákazníka odkázat na tyto Informace, které zveřejnil na webu Internetového obchodu, případně na jiné zveřejněné údaje.

 

Zákazníci nebudou při zpracování Osobních údajů u Prodávajícího předmětem rozhodování, které by se zakládalo výhradně na automatizovaném rozhodování včetně profilování.

 

 

 1. Právo na opravu Osobních údajů

 

V případě zjištění, že Prodávající má uloženy Osobní údaje Zákazníka, které jsou nepřesné, neaktuální nebo jakkoli chybné, má Zákazník právo požadovat u Prodávajícího opravu nebo doplnění Osobních údajů Zákazníka. Podání informace o změně Osobních údajů je nezbytné pro plnění povinností Prodávajícího vůči Zákazníkovi a také pro plnění jeho úkolů správce Osobních údajů. Žádost o provedení  opravy Osobních údajů Prodávající vyřídí zpravidla během několika pracovních dnů od doručení žádosti Zákazníka, nejpozději do 60 dnů.

 

 1. Právo na výmaz

 

Zákazník má právo žádat, aby Prodávající vymazal jeho Osobní údaje, pokud je splněna některá z těchto podmínek:

 1. Osobní údaje Zákazníka nejsou potřebné pro daný účel pracování.
 2. Důvodem zpracovávání Osobních údajů byl udělený souhlas Zákazníka se zpracováním a Zákazník tento souhlas odvolá, přičemž nebude dán jiný právní důvod pro zpracování Osobních údajů.
 3. Zákazník podal u Prodávajícího námitky proti zpracování Osobních údajů podle článku 21 Nařízení GDPR v případě, že účelem zpracování Osobních údajů bylo plnění úkolů ve veřejného zájmu nebo oprávněné zájmy Prodávajícího, a Prodávající neprokáže, že nadále má zvlášť závažné oprávněné důvody pro další zpracování.
 4. Zákazník podal u Prodávajícího námitky proti zpracování Osobních údajů podle článku 21 Nařízení GDPR v případě, že účelem zpracování Osobních údajů byl marketing Prodávajícího (např. v případě rozesílání newsletterů a obchodních sdělení).
 5. Vyjde najevo, že zpracování Osobních údajů Zákazníka je protiprávní.
 6. Osobní údaje musí být vymazány v rámci povinnosti Prodávajícího, která plyne z právních předpisů České republiky nebo Evropské unie.
 7. Prodávající získal Osobní údaje v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti ve smyslu zákona o těchto službách (např. nabídka online prodeje služeb).

 

Právo Zákazníka na výmaz Osobních údajů se neuplatní v případě existence povinnosti Prodávajícího k uložení Osobních údajů, která se na něj vztahuje podle práva České republiky nebo Evropské unie a dále v případě, že uchování Osobních údajů je nutné pro ochranu a uplatnění právních nároků. 

 

Žádost o provedení  výmazu Osobních údajů Prodávající vyřídí zpravidla během několika pracovních dnů od doručení žádosti Zákazníka, nejpozději do 60 dnů. Pokud Zákazník řádně uplatnil právo na výmaz a jsou splněny uvedené podmínky pro výmaz jeho Osobních údajů, pak Prodávající provede jejich výmaz v maximálním možném rozsahu s ohledem na dostupné technologie pro odstranění či výmaz příslušných dat a s tím spojené náklady. Prodávající učiní kroky, aby zajistil provedení výmazu Osobních údajů u dalších zpracovatelů. Pokud by výmaz Osobních údajů nebyl technicky možný nebo bude spojen s nepřiměřenými náklady, tak Prodávající zajistí, aby se nadále zamezilo zpracování Osobních údajů a nedošlo k jejich využití.

 

 1. Právo na omezení zpracování    


Zákazník má právo na omezení zpracování Osobních údajů, v případě, že: 

 1. evidované Osobní údaje Zákazníka nejsou přesné, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti evidovaných Osobních údajů,
 2. zpracování Osobních údajů Zákazníka je protiprávní, ale Zákazník namísto výmazu Osobních údajů požádá o omezení jejich zpracování,
 3. Osobní údaje nejsou pro Prodávajícího potřebné, ale Zákazník požádá o poskytnutí evidovaných údajů pro ochranu a uplatnění právních nároků,
 4. Zákazník podal u Prodávajícího námitky proti zpracování Osobních údajů podle článku 21 Nařízení GDPR v případě, že účelem zpracování Osobních údajů bylo plnění úkolů ve veřejného zájmu nebo oprávněné zájmy Prodávajícího, a to na dobu potřebnou k ověření, zda Prodávající má nadále zvlášť závažné oprávněné důvody pro další zpracování.

 

Žádost o provedení  omezení zpracování Osobních údajů Prodávající vyřídí zpravidla během několika pracovních dnů od doručení žádosti Zákazníka, nejpozději do 60 dnů. V případě omezení zpracování, platí že Osobní údaje Zákazníka mohou být nadále uloženy a zpracovány být pouze se souhlasem Zákazníka, nebo z důvodu ochrany a uplatnění právních nároků, z důvodů veřejného zájmu ČR nebo EU.  

 

Pokud jsou splněny podmínky pro zrušení omezení zpracování Osobních údajů, tak Prodávající Zákazníka předem upozorní, že omezení zpracování bude zrušeno.

 

 1. Právo na informace o opravě, výmazu nebo omezení zpracování Osobních údajů 

Prodávající je povinen oznámit Zákazníkovi, že byly provedeny opravy nebo výmazy jeho Osobních údajů, nebo omezení jejich zpracování při uplatnění takových práv ze strany Zákazníka. Na žádost Zákazníka Prodávající informuje o příjemcích Osobních údajů, pokud se ukáže provedení opravy, výmazu nebo omezení  zpracování je technicky nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

 

Prodávající bude takto informovat Zákazníka vždy ve výše uvedených lhůtách pro vyřízení příslušné žádosti. V mimořádných případech může dojít k prodloužení lhůty o dobu potřebnou k získání vyjádření třetích osob (např. dalších příjemců Osobních údajů), právních stanovisek nebo vyjádření příslušného úřadu. Odpověď na žádost Zákazníka poskytne Prodávající v elektronické formě, pokud Zákazník v žádosti neuvedl, že žádá o Prodávajícího o odpověď v listinné podobě. 

 

 1. Právo na přenositelnost Osobních údajů 

Zákazník má právo získat od Prodávajícího Osobní údaje, které Prodávající o něm eviduje, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za podmínky, že jejich zpracování probíhá automatizovaně na základě předchozího souhlasu zákazníka nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou. Na základě žádosti Zákazníka mohou být Osobní údaje v této formě předány jinému správci osobních údajů.

 

 1. Právo podat námitky 

Zákazník má právo podat u Prodávajícího námitky proti zpracování jeho Osobních údajů v těchto případech: 

 1. Důvodem pro zpracování Osobních údajů bylo plnění úkolů ve veřejného zájmu nebo oprávněné zájmy Prodávajícího a další zpracování není důvodné, v takovém případě Prodávající nemůže Osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže, že nadále má zvlášť závažné oprávněné důvody pro další zpracování.

       2. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, v takovém případě Prodávající nemůže Osobní údaje dále zpracovávat pro tyto účely.

 

Zákazník má právo podat u Prodávajícího námitky písemně v listinné nebo elektronické formě prostřednictvím emailu na adrese: info@adonio.cz nebo na kontaktních údajích Prodávajícího zveřejněných na www.adonio.cz.

 

 1. Právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu 

Příslušným dozorovým úřadem ve smyslu Nařízení GDPR je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní  údaje uvedeného dozorového úřadu jsou zveřejněny na jeho webu www.uoou.cz.

 

Zákazník má právo podat k Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost, pokud se Zákazník domnívá, že při zpracování jeho Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR nebo jiných právních předpisů. Vedle tohoto práva má Zákazník další možnosti právní ochrany podle právního řádu ČR. Na Úřad pro ochranu osobních údajů je možné se obracet také pro získání dalších informací k výkonu práv Zákazníka při ochraně jeho Osobních údajů.

 

      IX. Elektronická data a soubory při zobrazení webu Internetového obchodu

 

 Soubory protokolu

 Při zobrazení a prohlížení webu Internetového obchodu, dochází ze strany Prodávajícího k příjmu souborů protokolu na straně Zákazníka a jejich ukládání je na příslušných serverech potřebných k provozu Internetového obchodu. Mezi ukládané soubory protokolů patří adresa IP na straně Zákazníka, webové požadavky v Internetovém obchodu, kódy odpovědi webu, identifikace prohlížeče u Zákazníka, rozlišení monitoru a jiná data podobného charakteru. Tyto informace se zpracovávají po dobu maximálně 12 měsíců, pokud nedojde k jejich propojení s Osobními údaji Zákazníka, kdy se soubory protokolu uplatní doba zpracování Osobních údajů a práva Zákazníka ohledně Osobních údajů se budou vztahovat také na tyto další data.

 

Soubory cookies a Osobní údaje

 

V rámci provozu Internetového obchodu Prodávajícího jsou používány technologie souborů cookies, kdy dochází  k jejich ukládání v komunikačním zařízení Zákazníka, resp. v nastavení prohlížeče používaného Zákazníkem. Soubory cookies zajišťují v první řadě správné fungování webu Internetového obchodu (technické cookies), případně některé slouží pro účely tvorby statistik nebo pro marketingové účely (analytické a marketingové cookies). Zákazník při návštěvě Internetového obchodu obdrží informace o souborech používaných cookies a informace o možnosti udělení souhlasu s používáním cookies.

 

Souhlas s používáním cookies zahrnuje možnost jejich ukládání v koncovém zařízení Zákazníka a dále možnost jejich čtení ze strany Prodávajícího. Zákazník má právo souhlas s užíváním cookies udělit, neudělit nebo odmítnout. Zákazník má právo udělený souhlas později kdykoli odvolat.

 

S výjimkou technických cookies, které jsou nezbytné pro fungování Internetového obchodu a realizaci prodeje zboží, může Zákazník zakázat používání jiných souborů cookies (tj. statistických a marketingových). Uložené soubory cookies může Zákazník ze svého zařízení kdykoli později odstranit, tj. vymazat. V rámci používání cookies může docházet ke zpracování Osobních údajů zákazníka, a to v případě, kdy používání cookies umožní identifikaci Zákazníka nebo dojde k propojení cookies s osobními údaji. Používání cookies ze strany Prodávajícího bude spojeno se zpracováním osobních údajů v případech objednání zboží na Internetovém obchodě, v případech vedení Zákaznického účtu nebo v případě udělení souhlasu s použitím cookies.  Na zpracování cookies se v těchto případech uplatní doba zpracování Osobních údajů a Zákazníkovi náleží shodná práva jako v případě Osobních údajů.

 

      X. Kontakty a závěrečná ustanovení

 S případnými dalšími dotazy ke zpracování a ochraně Osobních údajů se Zákazníci mohou obracet na Prodávajícího na níže uvedených kontaktech:

 

email: info@adonio.cz

Instagram @adonio.cz

www.adonio.cz

 

 

Tyto Informace o zpracování a ochraně osobních údajů společnosti nabývají účinnosti jejich zveřejněním na webu Internetového obchodu (aktuální verze byla zveřejněna dne 5. 10. 2022).

 

 Příloha - Podmínky o ochraně osobních údajů ke stažení

 

ADONIO INVEST s.r.o.