Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a informace pro spotřebitele v internetovém obchodě www.adonio.cz

 

 1. Díl: Informace pro spotřebitele uzavřením smlouvy na koupi zboží:

 

Kdo je spotřebitelem? Spotřebitelem je takový zákazník, který je fyzickou osobou a zboží nebo službu si zakoupí nebo objedná od podnikatele nikoli v rámci svého podnikání nebo v rámci své samostatné výdělečné činnosti. Spotřebitel si tedy zboží nebo službu pořizuje pro osobní spotřebu vlastní nebo pro spotřebu jiné fyzické osoby (např. pro nezletilé dítě nebo jako dar). Spotřebitel má před uzavřením smlouvy právo na poskytnutí informací ze strany podnikatele, v tomto případě tedy od společnosti ADONIO INVEST s.r.o., IČO: 17244820, (dále také „prodávající“). Prodávající tyto informace pro zákazníky v postavení spotřebitelů uvádí na svých internetových stránkách www.adonio.cz, a také v rámci těchto obchodních podmínek, které jsou také trvale zveřejněny na uvedeném webu, který funguje rovněž jako internetový obchod prodávajícího.

 

Údaje o totožnosti prodávajícího:   

 

ADONIO INVEST s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 368818

adresa sídla: Újezd 427/28, Malá Strana, 118 00, Praha 1

IČO: 17244820

 

Kontaktní a doručovací údaje prodávajícího:

 

email: info@adonio.cz

internetové stránky: www.adonio.cz
Instagram @adonio.cz

 

Bankovní spojení prodávajícího:

 

Číslo účtu: 2002243427/2010

IBAN:CZ76 2010 0000 0020 0224 3427

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Měna: CZK

 

 

Společnost ADONIO INVEST s.r.o., jako prodávající zpřístupňuje zájemcům o koupi zboží na svých internetových stránkách www.adonio.cz tyto obchodní podmínky a také veškeré důležité informace pro spotřebitele, které mají být spotřebitelům poskytnuty před uzavřením smlouvy na koupi zboží, resp. před odesláním objednávky. Jedná se o tyto informace:

 

 1. Informace o totožnosti prodávajícího a jeho kontaktní a doručovací údaje (viz výše)
 2. Informace o hlavních vlastnostech zboží
 3. Informace o celkové ceně a nákladech na dodání
 4. Informace o způsobu platby, způsobu a času dodání
 5. Vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, včetně vzorového formuláře pro odstoupení

 

Informace uvedené výše pod body b), c), d) spotřebitelé získají na internetových stránkách prodávajícího při vyhledávání zboží, při výběru zboží pro objednávku a při vyplnění údajů pro objednání zboží. Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy podle bodu d) je na internetových stránkách prodávajícího zveřejněno pod samostatným funkčním odkazem a základní informace k právu na odstoupení jsou uvedeny také v článku IV. těchto obchodních podmínek (viz níže). Stejně tak jsou v těchto obchodních podmínkách zvlášť uvedeny ještě tyto další informace pro spotřebitele:

 

 • Informace o nákladech spojených s vrácením zboží (viz článek VI. Odstoupení od smlouvy pro spotřebitele, vrácení zboží a náklady na vrácení)
 • Informace o právech z vadného plnění (viz článek VII. Práva z vadného plnění)
 • Informace o způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování sporů spotřebitelů, včetně označení orgánů, na které se spotřebitelé můžou obrátit (viz článek IX. Mimosoudní řešení sporů)

   

 

 1. Díl: Všeobecné obchodní podmínky pro kupní smlouvy na koupi zboží od ADONIO INVEST s.r.o. IČO: 17244820, (dále také „prodávající“)

 

   

 1. Základní ustanovení
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen: „kupující“), kteří uzavírají kupní smlouvu na zboží prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.adonio.cz (dále jen „internetový obchod“) nebo jiným způsobem prostřednictvím komunikace na dálku. Tyto obchodní podmínky dále obsahují rovněž informace pro kupujícího v postavení spotřebitele, které je prodávající povinen spotřebiteli sdělit před uzavřením smlouvy.
 3. Ustanovení obchodních podmínek platí za odsouhlasené v případě uzavření smlouvy uzavřené mezi stranami zásadně prostřednictvím internetového obchodu nebo pomocí prostředků komunikace na dálku. Uzavřená kupní smlouva se řídí obsahem těchto obchodních podmínek. Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
 4. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

 1. Informace o zboží a cenách
 2. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu (dále jen „zboží“). Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.
 4. V internetovém obchodě jsou před objednáním vybraného zboží na příslušné webové stránce zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Prodávající upozorňuje, že zboží nabízené v rámci internetového obchodu, i zboží jinak nabízené prodávajícím, může být zbožím použitým, v tom smyslu, že zboží bylo dříve zakoupeno jinou osobou a bylo vráceno, resp. poskytnuto prodávajícímu, jako zboží neopotřebené, nepoškozené a bez známých vad. Podle zákona o dani z přidané hodnoty, se u takového zboží se uplatní tzv. zvláštní režim, kdy základem daně z přidané hodnoty je pouze přirážka (marže), snížená o daň z této přirážky. Pokud by se jednalo o zboží nové, bude o této skutečnosti kupující informován a lhůta dvanácti měsíců v případě vad zboží, uvedená v bodě VII. 2, se u takového zboží prodlouží na dvacet čtyři měsíců.

 

III. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující může objednat zboží v internetovém obchodě těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním a odesláním objednávkového formuláře bez registrace.

Technický postup při objednání zboží probíhá pomocí nabídky funkčních pokynů v internetovém obchodě směřujících k výběru zboží, k volbě způsobu dodání a k odeslání objednávky.

 1. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených  při objednání zboží a prodávající poskytnuté údaje považuje za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři na webu a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, což současně platí za jejich akceptaci kupujícím. Do provedení volby odeslat objednávku v internetovém obchodě může kupující provést v obsahu vyplněné objednávky opravy případných chyb.
 2. Neprodleně po obdržení objednávky od kupujícího zašle prodávající kupujícímu potvrzení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Potvrzení objednávky obsahuje odkaz pro stažení aktuálních obchodních podmínek prodávajícího k uzavřené smlouvě. Toto potvrzení se považuje se za uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena odesláním potvrzení objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího a kupujícímu vzniká závazek k platbě ceny objednaného zboží. Instrukce k platbě sdělí prodávající kupujícímu zvlášť zobrazením platebních instrukcí v internetovém obchodě nebo odesláním faktury na email kupujícího. Uzavřená kupní smlouva se dále řídí obchodními podmínkami v aktuálním znění zveřejněném při objednání zboží na webu internetového obchodu.
 3. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za návrh změny kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit z důvodu nemožnosti splnit objednávku, pokud kupující nepřijme změnu kupní smlouvy.
 4. Všechny objednávky odeslané kupujícím jsou závazné. Kupující může svou objednávku zboží zrušit nebo sdělit své výhrady k objednávce a k obchodním podmínkám, dokud mu není doručeno potvrzení objednávky prodávajícím. Kupující může požádat o zrušení objednávky i telefonicky na telefonním čísle prodávajícího nebo emailu prodávajícího uvedeného v internetovém obchodě.
 5. V případě, že došlo k zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího. Prodávající je oprávněn od přechozí kupní smlouvy s chybnou cenou zboží odstoupit, pokud nový návrh kupní smlouvy nebude kupujícím přijat.
 6. K uzavření kupní smlouvy může dojít také v provozovně prodávajícího, přičemž kupující bude na znění obchodních podmínek upozorněn při koupi zboží.

 

 1. Zákaznický účet
 2. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 3. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen aktualizovat. Za správnost údajů při objednávání zboží odpovídá kupující a prodávající jejich správnost vždy předpokládá.
 4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Platební podmínky a dodání zboží
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího,
 • bezhotovostně platební kartou.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná na základě potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy) dle platebních instrukcí prodávajícího sdělených kupujícímu v internetovém obchodu nebo zaslaných kupujícímu emailem. V případě dohodnuté platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
  7. Zboží je kupujícímu dodáno v souladu se smlouvou, přičemž náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen dodané zboží převzít. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno  kupujícím při objednání zboží, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží za podmínky zaplacení celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 1. Odstoupení od smlouvy pro spotřebitele, vrácení zboží a náklady na vrácení
 2. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel prostřednictvím internetového obchodu (nebo jiným distančním způsobem), má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tento článek obchodních podmínek obsahuje základní informace o tomto právu kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy. Další informace pro uplatnění práva kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy jsou uvedeny ve vzorovém poučení pro spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené v internetovém obchodě, které prodávající zveřejnil samostatně na webu internetového obchodu (dále „vzorové poučení“).
 3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme:
 • zboží, v případě koupě jednotlivého zboží
 • posledního kusu zboží, v případě objednávky více kusů zboží, které byly dodávány samostatně
 • poslední položky nebo části dodávky zboží, které se skládalo z několika položek nebo částí
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo upraveno jeho osobním potřebám.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy, který je přílohou vzorového poučení.

 

 1. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy na emailovou adresu uvedenou kupujícím nebo jiným vhodným způsobem podle předaných kontaktních údajů od kupujícího.
 2. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu postupem podle vzorového poučení. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Výše nákladů na vrácení zboží zahrnuje náklady na zvolený způsob doručování, resp. přepravy k prodávajícímu, a jejich výše se řídí ceníkem příslušného poskytovatele doručovacích služeb. S ohledem na charakter zboží nabízeného prodávajícím se nepředpokládá, že by zboží nemohlo být prodávajícímu vráceno obvyklou poštovní cestou.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající za podmínky vrácení zboží bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 4. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží vrácené zboží nebo než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu včetně všech jeho součástí. Prodávající má právo na náhradu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím způsobem, který nebyl nutný k tomu, aby se spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Obal je součástí zboží a nevrácení nebo poškození obalů může vést ke snížení hodnoty zboží. Nárok na náhradu škody takto vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Prodávající je oprávněn vedle případů uvedených výše v článku III. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 8. Poštovné a další náklady na vrácení zboží si kupující hradí sám.

 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zásadně prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn vytknout vady, která se vyskytne u zboží v době jednoho roku od převzetí, pokud zboží nebylo prodáno jako nové, jinak v době dvou let od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u vadného zboží prodávaného za nižší cenu, pro jeho vadu, která nebránila užívání zboží.
 2. Odpovědnost za vady zboží se nepoužije na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na opotřebení odpovídající míře používání nebo na opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li opotřebení z povahy zboží, přičemž kupující bere výše uvedené na vědomí. Za vadu se nepovažuje poškození zboží, ke kterému došlo v důsledku protiprávního jednání kupujícího nebo třetí osoby, z důvodu vyšší moci nebo jinak než při obvyklém užívání zboží podle jeho účelu či povahy. Kupující nemá práva z odpovědnosti za vady, pokud vadu sám způsobil.
 3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat, bude-li to s ohledem na povahu zboží možné:
 • výměnu za stejné zboží, což je s ohledem na unikátnost zboží často nemožné,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy
 1. Kupující má právo požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy,
 2. a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu se svými povinnostmi podle zákona,
 3. b) se vada projeví opakovaně,
 4. c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 5. d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího..

Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada zboží nevýznamná.

 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující musí být o jejím vyřízení informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 3. Prodávající informuje kupujícího o výsledku vyřízení reklamace v uvedené lhůtě pro její vyřízení, a to písemně v elektronické formě.
 4. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 5. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí platným českým právem, to vše s ohledem na to, že se zásadně nejedná o zboží nové.
 7. Pokud má kupující zájem zakoupit jiné zboží u prodávajícího, není možné při vrácení zboží převést cenu zboží na kredit a vyzvednout nové zboží, nebo zboží vyměnit za jiné zboží s doplatkem kterékoliv ze stran, ale je třeba, mj. i s ohledem na povahu zboží, odstoupit v souladu s právní úpravou od smlouvy a poté případně uzavřít smlouvu novou.

 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

 1. Mimosoudní řešení sporů
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy a k přijímání stížností spotřebitelů vůči prodávajícímu je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
 3. Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy je možné dále využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr .
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky a příslušnými soudy jsou soudy české. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
 4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, přičemž aktuální verzi je prodávající povinen zveřejnit na webu internetového obdobu. Aktuální znění obchodních podmínek oznámí prodávajícímu při objednání zboží a pokud kupující nevyjádří výhrady ke znění obchodních podmínek nejpozději před potvrzením objednávky, tak platí, že obchodní podmínky v plném rozsahu akceptoval a nemá k nim námitek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti jejich zveřejněním na webu internetového obchodu (aktuální verze byla zveřejněna dne 28. 2. 2023).

 

 

 Příloha - VOP ke stažení

 

ADONIO INVEST s.r.o.